กากอุตสาหกรรม คืออะไร? มีประเภทไหนบ้าง

Last updated: 24 May 2022  |  126 Views  | 

กากอุตสาหกรรม

กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการรื้อถอนหรือก่อนสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย ( Hazardous waste )

หมายถึง ของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสารเคมีอันตราย ได้แก่

- สารไวไฟ น้ำมัน ประเภทต่าง ๆ Ignitable Substances เช่น ของเสียที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันใช้แล้ว น้ำมันเครื่องใช้แล้ว

สารกัดกร่อน Corrosive Substances  เช่น กรดใช้แล้ว กรดเสื่อมสภาพ น้ำมันผสมกรด
- สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย Reactive Substances  เช่น กากปูนขาวของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์
- สารพิษ Toxic Substances  เช่น สีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์ ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์
- สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นิเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ที่มีปรอท

 

2. กากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย ( Non-Hazardous waste )

ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระดาษ เศษเหล็ก ซึ่งหากกากของเสียอุตสหกรรมไม่ได้รับการจัดการ หรือกำจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม


 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy